Občanské sdružení Klidná Březnická
IČ:22669353, sídlo: U Zimního stadionu 4080, 760 01 Zlín
adresa pro doručování: Miroslav Mach, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice
e-mail: mirek_mach@seznam.cz

Magistrát města Zlína
útvar hlavního architekta
středisko územního plánování
nám. Míru 12
761 40 Zlín

Ve Zlíně, dne 21. 3. 2011

Námitka zástupce veřejnosti k návrhu územního plánu města Zlína, ve věci plochy č. 529 v lokalitě „U Zimního stadionu“

Občanské sdružení Klidná Březnická uplatňujeme tímto podáním v souladu s § 23 odst. 2 a 3 ve spojení s § 52 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, níže uvedenou námitku k návrhu územního plánu města Zlína (dále též jen „územní plán“).

Nesouhlasíme s navrženým vymezením plochy č. 529, k.ú. Zlín, lokalita „U zimního stadionu“ a doplňujících podmínek využití této plochy v textové části návrhu územního plánu.

Požadujeme, aby byly v tabulce C)3 – „Vymezení ploch přestavby“, obsažené v textové části návrhu územního plánu, u plochy č. 529 ve sloupci „doplňující podmínky pro využití navržených lokalit“ stanoveny konkrétní doplňující podmínky pro využití uvedené plochy, a to

 1. v souladu se závaznými regulativy platného územního plánu města Zlína
  • maximální přípustná velikost prodejní plochy v maloobchodních zařízeních ve vícepodlažním objektu 1300 m²
  • minimálně jedno podlaží polyfunkčního objektu věnovat bydlení
 2. v souladu se Soutěžními podmínkami Statutárního města Zlína pro investorskou soutěž na zástavbu v lokalitě pod Sportovní halou (schválenými usnesením Zastupitelstva města Zlína č. XXIV/23Z/2001 ze dne 8.11.2001)
  • uspořádání architektonické soutěže dle Soutěžního řádu české komory architektů
  • koeficient zastavění do 0,45
  • maximální zpevněná plocha 0,3
  • minimálně zelených ploch 0,25
  • maximální výška 2 nadzemní podlaží
  • vybudování minimálně 200 parkovacích stání jako kompenzaci za likvidované plochy a pro pokrytí stávajícího deficitu

Dále požadujeme doplnit v kapitole D)1.5 „Statická doprava“ lokalitu U Zimního stadionu do seznamu, kde jsou navrženy podzemní parkovací plochy.

Odůvodnění:

V koordinačním výkresu návrhu nového územního plánu je předmětná plocha č. 529 orámována červenou čarou, což dle legendy znamená „Plochy smíšené v centrální zóně – městské centrum“. Přípustné využití těchto ploch (viz. strana 90 textové části) zde umožňuje vystavět například rozměrné několikapatrové komerční zařízení a právě takový záměr je v území prosazován pod názvem „Společenské a obchodní centrum Zlín-Březnická“ (viz. Informační systém EIA, kód záměru ZLK301).

Na základě zkušeností z projednávání výše uvedeného záměru v procesu EIA upozorňujeme, že tento, či podobný záměr by zákonitě způsobil v dotčené lokalitě zásadní nárůst automobilového provozu. Konkrétně např. až o 3 757 vozidel denně v každém směru (viz. přepracovaná dokumentace EIA, str. 25). Tím by byla nadlimitně (zejména emisemi hluku, prachu a dalších škodlivin) zatížena okolní obytná území, kde jsou již dnes hygienické limity hluku a znečištění ovzduší prachovými částicemi atakovány, či překračovány. Dle měření provedeného v roce 2008 byla hladina hluku u tří novostaveb na Březnické ulici v prvním nadzemním podlaží u západní fasády v denních hodinách 68-71 dB, v nočních hodinách 61-63 dB (viz. příloha č. 6.5 přepracované dokumentace EIA pro záměr „Společenské a obchodní centrum Zlín-Březnická“ - Akustická studie v ulici Březnická v roce 2000 a v roce 2008, EKOLA group, spol. s r.o., září 2009 ).

Dále je třeba zohlednit, že výjezd všech vozidel je situován do ulice U Zimního stadionu a následně do ulice Mostní, pozemní komunikace zde, i v navazujících komunikacích ulic Vysoká, Kotěrova a Topolová jsou úzké a prochází hustě obydleným územím. Jakýkoliv nárůst dopravy v těchto ulicích pokládáme za krajně nevhodný.

Je třeba také zohlednit skutečnost, že nadlimitní hlukové zatížení z dopravy v chráněném venkovním prostoru staveb prakticky nelze eliminovat, protože výstavba protihlukových stěn je v této nejcennější části městské památkové zóny nežádoucí (viz. např. vyjádření Statutárního města Zlína k posudku EIA pro výše uvedený záměr ze dne 2. 12. 2010, č.j.: MMZL 96926/2010). Citujeme z tohoto vyjádření Statutárního města Zlína:

„Osazení protihlukových stěn podél ulice Březnické je významným doplněním a změnou původního záměru výstavby, předkládanému SMZ v roce 2007. Upozorňujeme, že ul. Březnická je jedním z hlavních příjezdů do krajského města, který vede přes nejcennější část Městské památkové zóny Zlín, tvořenou baťovskou zástavbou 20.-30. let minulého století.

Použití protihlukových stěn v urbanisticky a architektonicky chráněném území chápeme jako negativní prvek, bariéru, která narušuje urbanistický princip rozvolněné zástavby v zeleni. Navíc svým umístěním a konstrukčním řešením zasáhne stěna alej vzrostlých stromů podél ulice Březnická. Proto požadujeme řešit protihluková opatření jiným způsobem a eliminovat tak dopad záměru na evropsky významné kulturní a historické dědictví nacházející se na území Zlína.“

Proto pokládáme za potřebné výstavbu na předmětné ploše regulovat podstatně konkrétněji, než jak je tomu v návrhu nového územního plánu.

Projednávanému návrhu nového územního plánu dále vytýkáme, že v uvedeném exponovaném území bez vysvětlení opomíjí řadu regulačních opatření, která byla v minulosti z dobrých důvodů schválena zastupitelstvem a jejichž plánované odstranění nelze za daných okolností rozumně obhájit.

Platný územní plán města Zlína vymezuje předmětnou lokalitu jako plochu se smíšenou funkcí centra. Pro tento typ ploch stanoví platný územní plán mimo jiné následující regulativy:

 • Podmíněně přípustné využití území zahrnuje výrobní služby nenarušující soužití funkcí, výzkumné ústavy, zkušebny, maloobchodní zařízení do vel. 1300 m² prodejní plochy ve vícepodlažním objektu odpovídajícímu charakteru území současně se zajištěním parkování v objektu
 • U nové zástavby v případě realizace polyfunkčního objektu je nutno minimálně jedno podlaží věnovat bydlení.

Z textové části platného územního plánu na str. 59 dále vyplývá, že v kombinovaném objektu pod sportovní halou má být vyhrazeno 200 parkovacích stání v hromadných garážích (HG) pro veřejnost, tedy nad funkci daného objektu.

 • PG 200 kombinovaný objekt s HG pod sportovní halou

Zastupitelstvo města Zlína kromě toho dne 8.11.2001 pro předmětnou plochu schválilo Soutěžní podmínky investorské soutěže na zástavbu v lokalitě pod Sportovní halou (dále jen soutěžní podmínky). V tomto dokumentu je mj. na str. 6 uvedeno, že „Parkoviště pod točnou MHD bude zrušeno a nahrazeno v počtu 200 stání“. Soutěžní podmínky obsahují i řadu dalších velmi konkrétních omezení. Domníváme se, že uvedené soutěžní podmínky jsou platné a měly být při pořizování územního plánu respektovány. V této souvislosti upozorňujeme také na tiskový článek v Týdeníku Zlínska ze dne 8.8.2007: „Uškodí plánované obchodní centrum v Březnické ulici Zlínu?“
(http://zlin.cz/article.php?ID=131035), kde tehdejší paní primátorka Irena Ondrová veřejně deklarovala relevanci těchto soutěžních podmínek. Citujeme z uvedeného článku:

„Záměr využít pozemky pod sportovní halou vznikl ve Zlíně již před rokem 2000. "Musím se tedy ohradit proti tomu, že se jedná o nezodpovědnost současného vedení města," řekla primátorka. Již před rokem 2000 chtělo tehdejší vedení města zkulturnit tuto oblast centra Zlína, zlepšit dopravní situaci narovnáním ulice Mostní a křížením s ulicí Březnickou a řešit parkování v okolí sportovní haly a zimního stadionu. Podmínky investorské soutěže definoval v souladu s územním plánem ještě tehdejší hlavní architekt města Pavel Novák.“

Dále jsou v soutěžních podmínkách obsaženy další zásady pro využití předmětného území (tedy koeficient zastavění do 0,45, max. 0,3 zpevněné plochy, min. 0,25 zelené plochy, max. výška 2 nadzemní podlaží).

Záměr Společenské a obchodní centrum Zlín-Březnická“ je v rozporu s výše uvedenými závaznými regulativy platného územního plánu města Zlína pro plochy s předpokládaným využitím pro „smíšenou funkcí centra“, tedy s omezením prodejní plochy u maloobchodních zařízení na maximálně 1300 m² ve vícepodlažním objektu a s podmínkou, podle níž v těchto plochách musí být v případě realizace nového polyfunkčního objektu minimálně jedno podlaží vyhrazeno pro bydlení. Dále je v rozporu i s citovanými soutěžními podmínkami.

Dále bychom chtěli upozornit, že nebylo přihlédnuto k plánovaným záměrům v širším okolí předmětné lokality. Jde mimo jiné o záměr „Krajské kulturní a vzdělávacího centrum ve Zlíně“, který úspěšně prošel procesem EIA (viz http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=ZLK501) a disponuje i pravomocným územním rozhodnutím, které vydal Magistrát města Zlína dne 9. 8. 2010, sp. zn. MMZL-SÚ-52124/2010/Bez, č. j. MMZL 67436/2010. Uvedený záměr se nachází ve východní části bývalého Baťova areálu v centru Zlína, tedy nedaleko předmětné lokality. Dalšími plánovanými záměry v okolí této lokality jsou záměr „Laboratorního centra Fakulty technologické“, pro tento záměr bylo Magistrátem města Zlína dne 23. 6. 2010 pod č.j. MMZL 54219/2010 vydáno stavební povolení a záměr „Revitalizace Baťova areálu východní část“, který úspěšně prošel procesem EIA (viz http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=ZLK519).

Ve všech třech případech se jedná o záměry, které jsou způsobilé navýšit intenzity silniční dopravy v předmětné lokalitě, zejména na třídě T. Bati a Březnické ulici. Obě tyto hlavní silnice jsou dnes kapacitně vyčerpány a dopravní zátěž se tak přenáší do úzkých ulic tzv. baťovských domků v městské památkové zóně, konkrétně do ulic Mostní, Vysoká, Kotěrova, Topolová a Nad Ovčírnou V. Uvedené ulice motoristům již dnes slouží k objezdu centrální části města a vyhnutí se světelným křižovatkám na třídě T. Bati a Březnické ulici.

Vzhledem k historickému vývoji a geografické poloze města dochází k přetěžování jediné kapacitní východozápadní dopravní osy, silnice I/49, předpokládaným řešením je vybudování tzv. pravobřežní komunikace a současně vybudování rychlostní silnice R49. Speciální dopravní studie společnosti DHV CR, s.r.o., zaměřená na zjištění dostatečné kapacity souvisejících křižovatek, předpokládá pro výhledový rok 2022 zprovoznění R49 a pro rok 2032 zprovoznění pravobřežní komunikace. Díky odvedení značné části dopravy z centra Zlína na tyto komunikace bude i v modelových v letech 2022 a 2032 kapacitně vyhovovat křižovatka ulic Březnická a třídy Tomáše Bati. Termín realizace obou zmíněných dopravních záměrů je však opakovaně odsouván a neexistují žádné záruky, že ve výhledových letech 2022, resp. 2032 dojde ke zprovoznění uvedených komunikací.

K požadavku vybudování minimálně 200 parkovacích stání připomínáme známou skutečnost, že současné parkoviště, které by mělo být zlikvidováno novou zástavbou slouží především k parkování návštěvníků nárazových akcí v okolních objektech (Sportovní hala, stadion Luďka Čajky, PSG aréna, Velké kino, budova Univerzity T. Bati na ulici Mostní). Uvedené parkoviště již dnes kapacitně nestačí a v době sportovních zápasů, koncertů, či promocí, se široká oblast okolních ulic stává, kvůli nevhodně parkujícím motoristům, zcela neprůjezdnou.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti považujeme za nezbytné stanovit v novém územním plánu města Zlína pro plochu č. 529 „U zimního stadionu“ výše uvedené konkrétní doplňující podmínky pro její využití. Stanovením těchto podmínek bude sníženo riziko zátěže životního prostředí, přesahující míru únosného zatížení území, v okolí předmětné lokality.

Miroslav Mach
předseda Občanského sdružení Klidná Březnická

Přílohy:

 1. Ověřená kopie stanov Občanského sdružení Klidná Březnická
 2. Výpis z usnesení členské schůze Občanského sdružení Klidná Březnická
 3. Věcně shodná připomínka k návrhu územního plánu města Zlína v počtu 120 kusů a 452 podpisů občanů