Občanské sdružení Klidná Březnická
IČ:22669353, sídlo: U Zimního stadionu 4080, 760 01 Zlín
adresa pro doručování: Miroslav Mach, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice
e-mail: mirek_mach@seznam.cz

Magistrát města Zlína
Oddělení územního plánování
nám. Míru 12
761 40 Zlín

Ve Zlíně, dne 26. 9. 2011

Námitky zástupce veřejnosti k návrhu územního plánu města Zlína, ve věci plochy č. 529 v lokalitě „U Zimního stadionu“ a stížnost

V průběhu měsíce srpna roku 2011 bylo na elektronické úřední desce Magistrátu města Zlína zveřejněno „Oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu nového územního plánu města Zlína“ (http://www.zlin.eu/upload.cs/9/9f58a3e4_0_zlin.pdf) ve dnech 26. a 27.9.2011 a dále také související dokumenty. Naše Občanské sdružení Klidná Březnická při prvním projednávání návrhu územního plánu města Zlína dne 21.3.2011 uplatnilo námitky zástupce veřejnosti, týkající se plochy č. 529, v k. ú. Zlín, lokalita „U Zimního stadionu“. Tyto námitky byly podpořeny věcně shodnou připomínkou 452 občanů. Obdobné námitky uplatnilo také 22 majitelů dotčených nemovitostí. K opakovanému veřejném projednání návrhu nového územního plánu města Zlína podáváme následující námitky zástupce veřejnosti:

I. Žádáme aby naše námitky ze dne 21.3.2011 byly považovány za platné také ve vztahu k upravenému návrhu územního plánu, který by měl být projednán dne 26.9.2011.

II. Nesouhlasíme s tím, jak byly naše námitky ze dne 21.3.2011 vypořádány z dále uvedených důvodů:

Předmětem našeho podání bylo uložení (resp. zachování, či přenesení) osmi podmínek pro využití plochy č. 529 do nového územního plánu a dále požadavek na doplnění lokalitu „U Zimního stadionu“ do seznamu, kde jsou navrženy podzemní parkovací plochy. Námi navrhované podmínky využití plochy č. 529 jsou obsaženy v koncepčních dokumentech schválených zastupitelstvem města Zlína, konkrétně v Závazných regulativech platného územního plánu města Zlína a Soutěžních podmínkách Statutárního města Zlína pro investorskou soutěž na zástavbu v lokalitě pod Sportovní halou, proto se domníváme, že město by se jimi mělo řídit a důsledně je zapracovat do návrhu nového územního plánu.

Jsme přesvědčeni, že námi navrhované podmínky mohou být podle platného znění stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů v územním plánu vymezeny a to zejména s ohledem na znění § 43 odst. 1 stavebního zákona („Územní plán... vymezí zastavěné území, plochy a koridory ... a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů“) a Přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., část I.1, písm. f) („Textová část územního plánu obsahuje... stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití... a stanovení podmínek prostorového uspořádání... (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách“)).

Na naše námitky ze dne 21.3.2011 reagoval Magistrát města Zlína v dokumentu „Vyhodnocení připomínek a námitek k návrhu územního plánu Zlína“ http://www.zlin.eu/upload.cs/0/07d055e4_3_vyhodnoceni.pdf následujícím vypořádáním:

„Námitce se vyhovuje částečně. Plocha bude ponechána jako návrhová s využitím SO.1 – plochy smíšené v centrální zóně s příslušnými podmínkami funkčního využití. Do Specifických podmínek využití budou doplněno:

  • Max. přípustná výška 2NP
  • Stanovení optimálního koeficientu zastavěnosti plochy
  • Podmínka využití plochy - zpracování územní studie.“

1.) Proti tomu se ohrazujeme, neboť poslední dvě ze tří výše uvedených podmínek (Stanovení optimálního koeficientu zastavěnosti plochy a Podmínka využití plochy - zpracování územní studie) jsme nežádali, resp. žádali v jiném znění a proto nerozumíme, proč jsou uváděny v souvislosti s „částečným vyhověním“.

2.) Dále upozorňujeme na rozpor mezi průběhem projednávání návrhu územního plánu, tedy našimi námitkami ze dne 21.3.2011, dokumentem „Vyhodnocením připomínek a námitek k návrhu územního plánu Zlína“ str. 5-7 a dokumentem „Textová část upraveného návrhu územního plánu Zlína“ http://www.zlin.eu/upload.cs/2/2e9055e4_0_zlin_navrh.pdf str. 71, kde je uvedeno:

  • zpracování územní studie je nezbytnou podmínkou pro rozhodování
  • koeficient zastavěnosti 0,65
  • výšková hladina zástavby max. 2 NP

Tedy námi navrhovaný koeficient maximální zastavěnosti 0,45 byl v návrhu územního plánu bez odůvodnění uveden v jiné, podstatně vyšší hodnotě 0,65, přičemž Magistrát města Zlína navíc ve „Vyhodnocení připomínek a námitek k návrhu územního plánu Zlína“ str. 5 a 7 naznačuje, že koeficient chápe jako optimální, tedy nezávazný a dále námi navrhovaná podmínka „max. přípustné výšky 2 NP“ byla v návrhu územního plánu nahrazena podstatně jinou formulací „výšková hladina zástavby max. 2 NP“. Z uvedeného je tedy zřejmé, že našim námitkám nebylo vyhověno vůbec, není tedy pravdou, že bylo vyhověno částečně.

3.) Dále upozorňujeme, že „Textová část upraveného návrhu územního plánu Zlína“, str. 71 je v rozporu s dokumentem „Textová část odůvodnění územního plánu Zlína“ http://www.zlin.eu/upload.cs/2/2e9055e4_1_zlin_oduv.pdf kde se str. 15 uvádí, „Požadavky na dopracování návrhu ÚP Zlína ... k ploše SO.1 529 do specifických podmínek dopsat ... maximální výška 2NP - bylo respektováno“. „Maximální výška 2NP“ však byla v textové části návrhu zaměněna za podstatně benevolentnější formulaci „Výšková hladina zástavby max. 2 NP“. Uvedená podmínka umožňuje hodnotit výšku budov ve výškových hladinách, nikoliv absolutně. Tento definiční posun je velmi významný, neboť dovoluje do svažitého, dopravně a hygienicky nadlimitně zatíženého území plochy č. 529 umístit mnohem rozměrnější budovu, která (bude-li kaskádovitě kopírovat terén) může dosahovat výšky např. 4 NP. Magistrátem formulovaná podmínka tedy bez odůvodnění snižuje, resp. zpochybňuje úroveň ochrany území, která byla již dříve uznána za potřebnou.

Z uvedeného je tedy zřejmé, že Magistrát města Zlína postupoval logicky chybně, neboť konstatoval částečné vyhovění našim námitkám, přičemž ve skutečnosti nám nevyhověl ani v jednom požadavku a z předložených materiálů není seznatelné, na základě kterých skutečností a jakých právních úvah byly všechny naše požadavky zamítnuty. Proto nesouhlasíme s předloženým návrhem územního plánu, ani s tím, jak byly naše námitky ze dne 21.3.2011 vypořádány (včetně odůvodnění) a trváme na tom, aby byly do nového územního plánu řádně zapracovány.

Dále podáváme stížnost dle § 175 správního řádu

Důvodem stížnosti je nesprávný (ledabylý, či podvodný) úřední postup při přípravě druhého návrhu územního plánu města Zlína. V Textové části odůvodnění je na str. 15 v kapitole „Požadavky na dopracování návrhu ÚP Zlína“ uvedeno: „Maximální výška 2 NP – bylo respektováno“. Ve skutečnosti však tento požadavek respektován nebyl. Podobně ve Vyhodnocení připomínek a námitek k návrhu Územního plánu Zlína je na str 5 a 7 uvedeno, že námitce se částečně vyhovuje a že bude stanovena max. přípustná výška 2NP. Do textové části návrhu tento požadavek ale v požadovaném znění zapracován nebyl. Podrobnosti k tomu uvádíme výše v naší námitce. Žádáme Magistrát města Zlína, abychom byli písemně informováni o výsledku šetření této stížnosti a opatřeních, která byla přijata k nápravě.

Miroslav Mach
předseda Občanského sdružení Klidná Březnická